ಹೇ ಗುರು ಗೋಯೀರಿಕ ಹೇ ಗುರು ಗೋಯೀರಿಕ (ಬಂಗಾಲಿ)

ಹೇ ಗುರು ಗೋಯೀರಿಕ ಹೇ ಗುರು ಗೋಯೀರಿಕ
ತಬೋಜೋಯ ತಬೋ ಜೋಯ ತಬೋಜೋಯ
ಜುಗ ಜುಗ ಬಂದಿತ ಶ್ರದ್ಧಾಯ ಅವನತ
ಬಿಶ್ವಮಾಗಿಛೆ ತಬ ಬರಾಭಯ                      || ಪ ||

ಅಂಗೆ ಜಡಾಯೆ ಪೂತ ಹೋಮಾಗ್ನಿ ಸಮವೇಷ
ಬುದ್ಧ ಜೈನೋ ಬ್ಯಾಸ ಸಾಧಕ ಆದಿ ಅಶೇಷ
ಬಿಶ್ವಮಾನಬೇ ದಿಲೋ ಮುಕ್ತಿ ರಮತ್ರೋ
ತ್ಯಾಗ ಶಾಂತಿ ಅಕ್ಷಯ (ಅಖಾಃಯ)
ತಬೋಜಾಯ ತಬೋಜಾಯ ತಬೋಜಾಯ ಹೇ ಗುರು  || 1 ||

ಸ್ವರ್ಣೋ ತಬಕೇತನ ಶೋಗರ್ಬೆ ಉಡಾಯೇ
ಲುಃಖಿ ದುರ್ಗಾ ರಾಣಾ
ಶಂಮುಖ ಶೋಮೋರೆ
ಜೀವನೇರ ಅಂಜಲಿ ಮೊರಪಾಯೆ ದಿಲೋ ಡಾಲಿ
ಮನೀ ಲೋನಾ ಕೋಭೂ ಪರಾಜಯ
ತಬೋಜಾಯ ತಬೋಜಾಯ ತಬೋಜಾಯ          || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code