ಬೋಲೊ ಜಯ ಬೋಲೊ ಜಯ (ಬಂಗಾಲಿ)

ಬೋಲೊ ಜಯ ಬೋಲೊ ಜಯ
ಬೀರ ಪ್ರಶಬಿನೀ ಭಾರತ ಮಾತಾರ ಜಾಯ      || ಪ ||

ಶತ್ರು ಆಕ್ರಮನೇರ ಝಂಝಾಬಾತೆ
ಮುತ್ಯೂರ ಸಾಥೆ ಪಾಂಜಾ ಲಢೇಛೆ ಜಾರಾ
ಕೋನೊನೀ ತಾದೇರ ಜಾಯಗಾನ ಕಲ್ಲೋಳ
ಭಾಯ ಬಂಧನ ಹಾರಾ                     || 1 ||

ಶೋನತಾರಾ ಗಾಯೆ ಜಾನೀನಾಕೊ ಪರಾಜಯ
ಬೀರಜಬರಮೆ ಮರ್ಮ ಮೊದೇರ ಅಭ್ಯದಯ ನಿರ್ಭೀಯ
ಪದಭರೆ ಗಿರಿ ಸಂಕಟ ಗೆಲೋನುಯೆ
ಮಾರನ ಅಸ್ತ್ರ ಏಸ್ತೋ ಚರಣ ಫುಯೆ
ಮುತ್ಯೂ ಗಾಯಲೊ ಜಾಯ ಭಾರತ ಮಾತಾರ ಜಾಯ  || 2 ||

ಭುಲೆ ಗೇಛಿ ಸಬ ಬಿಭೇದ ಮಂತಾಂತರ
ಏಕ ಹೋಯೆ ಗೇಛೆ ಆ ಸಾಗರಗಿರಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಂತರ
ಕೋಟಿ ಹಸ್ತ ಮುಸ್ಟಿ ಬಂಧ ಬೀರ್ಜೆ ಊಕೇಛೆ ಡುಲೆ
ದಿಗ ದಿಗಂತ ಪಬೀಜ ಕ್ರೋಧ ಬನ್ಹಿ ಊಠೇಛೆ ಜಾಲೆ
ಜೋತೊ ಸಂಕೋಚ ಜಾ ಕಿಫು ಜಡತಾ ಭಾಯ
ಪುಡೆ ಹೋಯೆ ಗೇಛೆ ಖಾಯ, ಭಾರತ ಮಾತಾರ ಜಾಯ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code