ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀ ಬಂದೆ

ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀ ಬಂದೆ ಧ್ಯೇಯದಾ ದಿಶೆ ತಂದೆ
ನಿನ್ನ ಉಜ್ವಲ ಛಲಕೆ ಸಾಧನೆಯ ಹಿರಿಮೆ
ಮಾಧವನೆ ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಚಿಲುಮೆ || ಪ ||

ಜಾತಿ ಭೇದವ ಮರೆತು ಸಕಲ ಜನರೊಳು ಬೆರೆತು
ಧ್ಯೇಯ ಪಥದೊಳು ನಡೆವ ಕಾಯಕದ ಕರೆಯಿತ್ತು
ನಿನ್ನೊಳಿರೆ ಎನಿತೆನಿತೋ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಕುಲುಮೆ
ಮಾಧವನೆ ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಚಿಲುಮೆ || 1 ||

ಮಾತಿನಂತೆಯೆ ಕೃತಿಯು ಸರಳತೆಯ ನಡೆನುಡಿಯು
ಅಂತರಾಳವ ಹೊಕ್ಕು ಮಾರ್ದನಿಪ ಮೃದು ನುಡಿಯು
ನಾಡಸೇವೆಗೆ ಎರೆದೆ ನಿನ್ನ ತಪಸಿನ ಮಹಿಮೆ
ಮಾಧವನೆ ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಚಿಲುಮೆ || 2 ||

ದೇಹ ನೇಹವ ಸವೆಸಿ ಸಂಘಸೂತ್ರವ ಹೆಣೆದು
ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕರ್ಪಣೆಗೈದು
ಮನಸು ಮನಸನು ಬೆಸೆವ ನಿನ್ನ ಅವಿರತ ದುಡಿಮೆ
ಮಾಧವನೆ ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಚಿಲುಮೆ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code