ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಗೂಡು

ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಗೂಡು ಇದು ನೆಚ್ಚಿ ನಾವಿರಲು
ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ನೆಳಲು ಬಿಚ್ಚು ಮನವಿರಲು || ಪ ||

ತುರು ಕರೆವ ತಿಳಿಹಾಲು ಹೊಳೆಹರಿದುನಿಂದು
ತರುತಂಪು ತಿಳಿಗಾಳಿ ಒಳಸಾರಿ ಬಳಿಬಂದು
ತಮವಡಗಿ ಇಳೆಬೆಳಗಿ ಕಳೆಕಟ್ಟಿತಿಲ್ಲಿಂದು
ತರವಿಲ್ಲ ಗೃಹಗೇಹದೊಳಗಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು || 1 ||

ಪಡುವಣದ ರವಿಕಿರಣ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೆ ಪಯಣ
ಅಡಿಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಗಮನ
ಮಡಿಯಾಗಿ ಮನಕಾಯ ಹೊಸಿಲುಗೋವಿಗೆ ನಮನ
ಅಡಿಗೆರಗಿ ಶ್ರೀತುಳಸಿ ತೀರ್ಥ ಅಮೃತಪಾನ || 2 ||

ಬಗೆಬಗೆಯ ರಸಭಾವ ಶುಚಿರುಚಿಯ ಸಾರ
ಹಗೆಹೊಗೆಯ ಜಾಡಿಲ್ಲ ಹೃದಯ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ
ನಗೆಮೊಗದ ಭಾವಗಳ ಹೆಣೆಯುತಿದೆ ದಾರ
ಮಿಗಿಲಿಲ್ಲ ಜಗದೊಳಗೆ ಅವಿಭಕ್ತ ತೀರ || 3 ||

ಗುರಿಯುಂಟು ಮನೆಮಂದಿಗೇಕತೆಯ ನಿಲುವು
ಹಿರಿಯತನಕುಂಟಿಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗೆ ಒಲವು
ಕಿರಿಯಚೇತನಕಿಲ್ಲಿ ವರ್ಧನೆಯು ಹಿತವು
ಪರಿಯಿದುವೆ ಮನೆತನದಿ ದೇಶಕಟ್ಟುವ ಛಲವು || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code