ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ

ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ
ಭಾರತಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ |
ಪಣವನು ತೊಟ್ಟಿಹೆವು ನಾವು ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿಹೆವು || ಪ ||

ನೋವೇ ಇರಲಿ ನಲಿವೇ ತರಲಿ
ಸೋಲೇ ಇರಲಿ ಗೆಲುವೇ ಬರಲಿ
ಧೈರ್ಯದಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಭರದಿ ಗುರಿಯನು ಮುಟ್ಟುವೆವು || 1 ||

ಭಾಷೆಯ ನೂರು ಭಾವನೆಯೊಂದೇ
ವೇಷವು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕøತಿಯೊಂದೇ
ಭೇದಗಳೆಲ್ಲವನು ಮನದಿಂ ದೂರಕೆ ಅಟ್ಟುವೆವು || 2 ||

ದಿನ ಪರ್ಯಟನೆ ಜನಸಂಘಟನೆ
ಕಾಯಕಕೆಂದೂ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ
ಸ್ವಾಭಿಮಾನಯುತ ನೂತನ ರಾಷ್ಟ್ರವ ಕಟ್ಟುವೆವು || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code