ಬಢೇ ಚಲೋ ಓ ಮತವಾಲೋ

ಬಢೇ ಚಲೋ ಓ ಮತವಾಲೋ
ಭಾರತ ಮಾ ಕೇ ಪ್ರಿಯ ಲಾಲೋ
ಹಿಮಗಿರಿ ಕೇ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರ ಪರ
ವಿಜಯ ಪತಾಕಾ ಫಹರಾವೋ || ಪ ||

ಮನ ಕೇ ಪ್ಯಾರೇ ಪುತ್ರ ಪ್ರತಾಪೇ
ಮರ್ದನ ಕರೋ ಜಗ ಪ್ರಲಯವ್ಯಾಪೀ
ಧರ್ಮೀ ಉಲಸೇ ವಿನಸೇ ಪಾಪೀ
ರುದ್ರರೂಪ ನಿಜ ದಿಖಲಾವೋ || 1 ||

ಆಗ ತುಮ್ಹಾರೀ ಹೃದಯೋ ಮೇ ಹೈ
ಔರ ಪ್ರಭಂಜನ ಪಾವೋ ಮೇ
ಮುಕ್ತ ಗಗನ ಕೇ ಧರೇ ಧರಾ ಪರ
ದಲ ಬಾದಲ ಸಾ ಛಾ ಜಾವೋ || 2 ||

ತುಮ ಮೇ ಚಿರ ಮಧುರ ಅಮೃತಾ ಹೈ
ಗರಲಗರಲ ಹೂಂಕಾರ ಭರೀ
ಕರುಣಾ ಘಟ ಹೋ ಕಾಲ ರೂಪ ಹೋ
ಯಥಾಯೋಗ್ಯ ಫಲ ಪ್ರಕಟಾವೋ || 3 ||

ಭಾರತ ಮಾ ಫಿರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ
ವಿಶ್ವಗುರು ಕಾ ಪದ ಪಾಯೇ
ಮರ್ದನ ಕರಕೇ ಅಸುರ ಶಕ್ತಿ ಕೋ
ದಿವ್ಯ ಸಂಪದಾ ಫೈಲಾವೋ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code