ಬಢೇ ಚಲೋ ಬಢೇ ಚಲೋ

ಬಢೇ ಚಲೋ ಬಢೇ ಚಲೋ ಮಾ ಕೇ ಲಾಡಲೋ || ಪ ||

ವೀರ ಬನೋ ಧೀರ ಬನೋ, ಜ್ಞಾನಿ ಗಂಭೀರ ಬನೋ
ಅರ್ಜುನ ಕೀ ತೀರ ಬನೋ, ಅನಾಚಾರ ಅಂಧಕಾರ ಚೀರತೇ ಚಲೋ || 1 ||

ಹಿಂದು ಸಾರೆ ಏಕ ಹೋ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಫಿರ ಸಮರ್ಥ ಹೋ
ದೇಶ ಫಿರ ಅಖಂಡ ಹೋ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ಉತ್ಥಾನ ಕರೋ ಶತ್ರು ಕೋ ದಲೋ || 2 ||

ಮಾ ಕೇ ಶಿರ ಪೇ ತಾಜ ಹೋ ಹಿಂದುವೋ ಕಾ ರಾಜ್ಯ ಹೋ
ಏಕ ಹೀ ಸಮಾಜ ಹೋ, ಆಜ ಬಾನ ಕೀ ಮಹಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಸೇ ಜಲೋ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code