ಆಯಾಹಿ ರೇss

ನಾಯಕಃ – ಆಯಾಹಿ ರೇss ! ಆಯಾಹಿ ರೇs ! ಆಯಾಹಿ ರೇss !
ವಿಹಾಯಸಿ ಸರಾಗ-ರಶ್ಮಿ-ಚಂದ್ರಮಾಃ
ತನೋತಿ ಸಾಂದ್ರ-ರೋಚಿ-ಮಂಜು-ಚಂದ್ರಿಕಾಃ
ಸಿಂಧುರಾವಘೋಷಿತಾ ರೋದಸೀಕಂದರಾಃ
ಯಾಂತು ಯಾನಪಾತ್ರಚಾಲಕಾಃ ಸಧೀವರಾಃ || || ಆಯಾಹಿ ರೇss ||

ಅನುಯಾಯಿನಃ – ಯಾಹಿ ರೇ ! ಯಾಹಿ ರೇ ! ಯಾಹಿ ರೇ,
ಯಾಹಿ ರೇ ! ಯಾssಹಿ ||

ನಾಯಕಃ – ಚಂದ್ರಹಾಸಮಜ್ಜಿತಾ ತಾಮಸೀ ಪ್ರಿಯಾ
ಸರ್ವ-ದೇಹ-ಕಾಂತಿ-ಪುಂಜ-ಮಂಜು-ವಲ್ಗನಾ |
ನಿಶ್ಚಲಾವಿಭಾತೇ ತಾರಲೋಚನಾ
ಯಾಂತು ಯಾನಪಾತ್ರಚಾಲಕಾಃ ಸಧೀವರಾಃ || || ಆಯಾಹಿ ರೇss ||

ಅನುಯಾಯಿನಃ- ಯಾಹಿ ರೇ ! ಯಾಹಿ ರೇ ! ಯಾಹಿ ರೇ,
ಯಾಹಿ ರೇ ! ಯಾssಹಿ ||

ನಾಯಕಃ – ಸಾಗರೇಣ ಚುಂಬಿತಾ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮುದಾ
ರಾಜತೇ ವಿಲಾಸ-ಹಾಸ-ಲಾಸ್ಯ-ಚಿತ್ರಿತಾ
ರಾಗಿಣೀವ ಭಾಸತೇ ರಾಗರಂಜಿತಾ
ಯಾಂತು ಯಾನಪಾತ್ರಚಾಲಕಾಃ ಸಧೀವರಾಃ || || ಆಯಾಹಿ ರೇss ||

ಅನುಯಾಯಿನಃ- ಯಾಹಿ ರೇ ! ಯಾಹಿ ರೇ ! ಯಾಹಿ ರೇ,
ಯಾಹಿ ರೇ ! ಯಾssಹಿ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code