ಮಂದಿರೆ ಮಂದಿರೆ ಜಾಗಾ ದೇವತಾ (ಅಸ್ಸಾಮಿ)

ಮಂದಿರೆ ಮಂದಿರೆ ಜಾಗಾ ದೇವತಾ
ಮಂದಿರೆ ಮಂದಿರೆ ಜಾಗಾ ದೇವತಾ
ಮಂದಿರೆ ಮಂದಿರೇ ಜಾಗಾ                || ಪ ||

ನಿಗ್ರಹ ನಿಪೀಡಿತಾ ಕಾಂದಿಛೆ ಧರೀತ್ರಿ
ಅಶ್ರು ಟುಕಿಛೆ ಕತ ಸತೀ ಸಾಬ್ರಿತ್ರಿ ಬ್ಯ
ಅರ್ಥ ಹಮ ನೇಕಿ ಮಂತ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ
ಜಗೋವಾ ಬಿಪುಲ ನಾದೆ ಅಭಯ ಬಾರತಾ     || 1 ||

ದುದೃಮ ಗದಾಘಾತೆ ಚುರ್ಣ ಕರಾ ಮೋಹಕಾರಾ
ಜಗೋವಾ ಶಂಖನಾದೆ ಜೀವಂತತೇ ಮೀ ಮರಾ
ಜಾಗಾ ನಾರಾಯಣ ಧರಾ ಸುದರ್ಶನ
ಜಾಗೃಹಿ ಜಾಗೃಹಿ ಜಗತ ಪಿತಾ               || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code