ಆಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ ಸಾರಾ

ಆಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ ಸಾರಾ ಹಿಂದು ಹಿಂದು ಮೇರಾ ಅಪನಾ
ಭಾರತೀಯ ಜನಸಿಂಧು ಕಾ ಬಿಂದು ಬಿಂದು ಮೇರಾ ಅಪನಾ
ಹಿಂದು ಹಿಂದು ಮೇರಾ ಅಪನಾ …|| ಪ ||

ಇಸ ಪವಿತ್ರತಮ ಧರತೀ ಕಾ ಮೈ ಸೈನಿಕ ಸೇವಕ ಭಕ್ತ
ಇಸ ಉದಾತ್ತತಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾ ನಸ ನಸ ಮೇ ಬಹತಾ ರಕ್ತ
ಅಭಿಮಾನ ಜಿಸೇ ಮಾಟೀ ಕಾ ವಹ ಬಂಧು ಬಂಧು ಮೇರಾ ಆಪನಾ
ಭಾರತೀಯ ಜನ ಸಿಂಧು ಕಾ …. || 1 ||

ಸರಿತಾಯೇಂ ಪರ್ವತವಾಯು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಅಂಬರ ಪ್ಯಾರಾ
ಋತುರಾಜ ಯಹಾ ಕಾ ಪ್ರಿಯ ಹೈ ಪ್ರಿಯ ವರ್ಷಾ ಕೀ ಜಲಧಾರಾ
ಬಗಿಯಾ ಕೇ ಫಲ ಫೂಲೋಂ ಕಾ ಗಂಧ ಗಂಧ ಮೇರಾ ಅಪನಾ
ಭಾರತೀಯ ಜನ ಸಿಂಧು ಕಾ …. || 2 ||

ಹೋ ಭಲೇ ವಿವಿಧ ಮತಪಂಥ ಭಿನ್ನಪ್ರಾಂತ ಭಾಷಾ ವಿವಿಧಾ
ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಭೇದ ನ ಮನ ಮೇ ಹೋ ಸಮಾಪ್ತ ಸಾರೀ ದುವಿಧಾ
ಇಸ ವಿರಾಟ ರಾಷ್ಟ್ರಪುರುಷ ಕಾ ಬಾಹು ಬಾಹು ಮೇರಾ ಅಪನಾ
ಭಾರತೀಯ ಜನ ಸಿಂಧು ಕಾ … || 3 ||

ತನಮನಧನ ಅರ್ಪಣ ಮೇರಾ ಪ್ರಿಯ ಜನನೀ ಕೇ ಚರಣೋ ಮೇ
ಕರ್ತೃತ್ವ ಪರಾಕ್ರಮ ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾ ಕೇ ಪದಪದ್ಮೋ ಮೇ
ಕಾಂಟೋಂಕೇ ಪಥ ಪರ ಬಢತಾ ಪಗ ಪಗ ವಹ ಮೇರಾ ಅಪನಾ
ಭಾರತೀಯ ಜನ ಸಿಂಧು ಕಾ …. || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code