ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂತ

ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂತ ನಿನ್ನಯ ಚಿಂತನೆಯದು ಚಿರಂತನ
ಅಖಿಲವಿಶ್ವದ ಸಕಲ ಮನುಕುಲ ನೀಡಿತದಕೆ ಸ್ಪಂದನ
ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಶತವಂದನ || ಪ ||

ವೇಷಭೂಷಣ ಸಡಿಲ ಸರಳ
ಧ್ಯೇಯನಿಷ್ಠೆಯು ಮಾತ್ರ ಅಚಲ
ತನ್ನ ಮೋಕ್ಷದ ವಾಂಛೆ ತ್ಯಜಿಸಿ
ಗೈದ ಕಾರ್ಯ ಅಗಾಧ ಅತುಲ || 1 ||

ಭರತಭೂಮಿಯ ಅಗಲ ಉದ್ದಕು
ಚಲಿಸಿದ ಪರಿವ್ರಾಜಕ
ಸಾಧಕರ ಸಂತತಿಯ ಬೆಳೆಸಿದ
ಸಂತ ಜನರಧಿನಾಯಕ || 2 ||

ಯತಿಯೆ ನಿನ್ನಯ ಸ್ಮೃತಿಯು ನಮಗೆ
ರಾಷ್ಟ್ರಕಾರ್ಯಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ
ನೀನು ತೋರಿದ ಪಥದಿ ಚಲಿಸಿ
ಗೈಯುವೆವು ಘನಸಾಧನೆ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code