ಅಮೂರ್ತ ಮೂರ್ತ ಮೂರ್ತಿಮಂತ

ಅಮೂರ್ತ ಮೂರ್ತ ಮೂರ್ತಿಮಂತ ಆಪ ಸದೃಶ ಹಮ ಸಬ ಹೋ
ಹೈ ತುಮ್ಹಾರೆ ಚರಣ ಶರಣ ದೇಶ ಕಾರ್ಯ ನಿರತ ಹೋ        || ಪ ||

ಖಿಲ ಜಾಯೇ ಕಲಿ ಕಲಿಯಾಂ ಫೂಲ ಉಠೇ ವೇ ಲಡಿಯಾಂ
ದಿವ್ಯ ಗಂಧ ಸೇ ಉನಕೇ ಅವನೀ ಪರಿಮಲಿತ ಹೋ            || 1 ||

ನಹೀ ಪುಷ್ಪ ಫಲ ವಾಂಛಾ ಸರ್ವಸ್ವಾರ್ಪಣ ಇಚ್ಛಾ
ಸನ್ಮುಖ ಧ್ಯೇಯೇಶ ಹೀ ಕೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೋಮ ಹವನ ಹೋ     || 2 ||

ಏಕಮೇವ ಧ್ಯೇಯ ದೇವ ಲೋ ಸೇವಾ ಭಕ್ತಿಭಾವ
ಪೂಜನ ಸೇ ತುಮ್ಹರೇ ಹೀ ದೇವ ರೂಪ ಹಮ ಸಬ ಹೋ      || 3 ||

ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದೀಪ ! ತೇಜ ಆಪಕಾ ಅನೂಪ
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಹೃದಯ ಸಕಲ ಇಸೀ ದೀಪ್ತಿ ಸೇ ಅಬ ಹೋ    || 4 ||

ಬನ ಜಾಯೇ ತುಮ ಸಮಾನ ಉದ್ಧಾರಿತ ವರ್ಧಮಾನ
ದೇಶ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸಂವರ್ಧಿತ ಹೋ           || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code