ಆಮಿ ಹೇ ಹಿಂದುರಾಷ್ಟ್ರಾಚೇ ಸೇವಕ (ಕೊಂಕಣಿ)

ಆಮಿ ಹೇ ಹಿಂದುರಾಷ್ಟ್ರಾಚೇ ಸೇವಕ ಮಾತೃಭೂಮಿಚೆ
ಆಮಿ ತೇ ಆರ್ಯವಂಶಾಚೆ ಶಿಪಾಯಿ ಸಂಘಕಾರ್ಯಾಚೆ …….. || ಪ ||

ಹಿಂದುಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗ ಹೇ ಪವಿತ್ರ ಕಾಶಿ ಕಾಂಚಿ ಚೇ
ಸಿಂಧೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುತ್ರಾಚೇ ಪ್ರದೇಶ ವೀರ ತ್ಯಾಗಾಚೇ ………. || 1 ||

ವೀರ ಅಶೋಕ ಹರ್ಷಾನ ಶಿವಾಜಿ ರಾಮದಾಸಾನ
ಶೂರ ಹಜಾರೋ ವಂಶಾನ ದಿಲೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಬಲಿದಾನ……. || 2 ||

ಅರುಣ ಸುಕಾಂತಿ ತ್ಯಾಗಾಚೋ ಹೋ ಭಗವಾಝಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಚೋ
ಸ್ಫುರಣ ಕೇಂದ್ರ ಹಿಂದುಲೋ ಗುರು ಹೋ ಸರ್ವ ಲೋಕಾ ಚೋ .|| 3 ||

ಆಮುಚಾ ಜೀವ ಪುಷ್ಪಾನ ಕರೂಯಾ ಮಾತೃ ಪೂಜನ
ಸಮಾಜ ಬಂಧು ಭಾವಾನ ಸದಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಶಾಂತೀನ …. || 4 ||

One thought on “ಆಮಿ ಹೇ ಹಿಂದುರಾಷ್ಟ್ರಾಚೇ ಸೇವಕ (ಕೊಂಕಣಿ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code