ಆಶಿಸಾ ದಿ ಅಮಾ (ಬಂಗಾಲಿ)

ಆಶಿಸಾ ದಿ ಅಮಾ
ಅವಿರತಾರಕ ಆಜಾದ ತೋಹರ
ದೀನ ಪೂಜಾರಿ ಮಾ || ಪ ||

ನಡರಿ ಅಂಧಾರ ಜಡ ಝಂಝಾ ಘೋರ
ಅಂಧಾದುನ ಅರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಲಲಕಾರ
ಚಾಲಿಧಿ ಆಗೆಯೀ ಅಭಿಲಾಷ ಮೋರ
ತಾನ ಅರ್ಚನ ಮಾ || 1 ||

ನ ಜಾಣಿ ಪೂಜಾರ ಆಚಾರ ಬೇ ಭಾರ
ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯ ಸಂಭಾರ
ಅಂತರೇ ಮೋರ ತೋ ರೂಪ ಸುಂದರ
ಅಂಕಿತ ಹೇ ಉಮಾ || 2 ||

ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇ ಬಾರ ಜಗ್ಯಾ ಬೇ ದೀರ
ಆ ಜೀವನ ಜಳೆ ಸರ್ವಸ್ವಾರ್ಪಣೆ
ಬಂದ ಗಾ ತವ ಗಾಯೀ ಉಚ್ಚಾ ಸ್ವರೇ
ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code