ಆರ್ಯೋಂಕಾ ಕೇಸರಿಯಾ ನಿಶಾನ್

ಆರ್ಯೋಂಕಾ ಕೇಸರಿಯಾ ನಿಶಾನ್
ಚಢ ರಹಾ ಗಗನ ಮೇ ರವಿ ಸಮಾನ್     || ಪ ||

ಜೋ ಅಸ್ತ ನಹೀ ಹೋತಾ ತ್ರಿಕಾಲ
ಜಿಸಕೀ ಊಂಚೀ ಹೈ ಸದಾಚಾಲ
ಪ್ರಸ್ಫುಟಿತ ಭೇದಕರ ಮೇಘಜಾಲ
ಜಿಸಕೀ ಪ್ರಚಂಡ ಜ್ವಾಲಾ ಕರಾಲ
ಆಭಾ ಹೈ ಜಿಸಕೀ ತಾನಬಾನ          || 1 ||

ಜಿಸಕಾ ಜೋಷೀಲಾ ದೇಖರಂಗ
ಫಡಕೇ ವೀರೋಂಕಾ ಮನವಿಹಂಗ
ಬಿಜಲೀ ಸೇ ಡೋಲೇ ಅಂಗ ಅಂಗ
ಕರನೇ ಕೋ ರಿಪುಕಾ ಮಾನಭಂಗ
ಮುರ್ದೋಂಮೇ ಭೀ ಆಜಾನ ಜಾನ್     || 2 ||

ಮರಹಟ್ಟೋಂಕಾ ರಣ ಯಜ್ಞಯಾಗ
ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಲಲನೋಂಕಾ ಸುಹಾಗ
ಗುರಖೋಂಕೇ ತನಕಾ ಅಂಗರಾಗ
ಸಿಖ್ಖೋಂಕೀ ಉರಕೀ ತಪ್ತ ಆಗ
ದಾವಾನಲಕೀ ಜಿಸಕೀ ಉಡಾನ        || 3 ||

ಜಿಸಕೇ ಫಡಕನ ಮೇ ವೇದಮಂತ್ರ
ಉಪನಿಷದೋಂಕೇ ಅತಿ ಗಹನತಂತ್ರ
ಅನಮೋಲ ಯೋಗಸೇ ಶಕ್ತಿಮಂತ್ರ
ಸಿದ್ದಾಂತ ದರ್ಶನೋಂಸೇ ಸ್ವತಂತ್ರ
ಮೀರಾ ತುಲಸೀಕೀ ಮಧುರತಾನ      || 4 ||

ಬಸ ಇಸೀ ರಂಗಮೇ ರಂಗೇ ರಹೇ
ಹಮ ಇಸೀ ಪ್ರೇಮಮೇ ಪಲೇರಹೇ
ಹಮ ಇಸೀ ಲಗನ ಮೇ ಲಗೇ ರಹೇ
ಹಮ ಇಸಕೆ ನೀಚೇ ಡಟೇರಹೇ
ಯಹ ಝಕೇ ನಹೀ ಮಿಟಜಾಯೇ ಪ್ರಾಣ  || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code