ಆಜ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸುಮನ ಅರ್ಪಿತ

ಆಜ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸುಮನ ಅರ್ಪಿತ ಕರ ರಹಾ ಹರ್ಷಿತ ಗಗನ್
ಹೇ ಪರಮ ಆರಾಧ್ಯ ಕೇಶವ ಯುಗ ಪುರಷ ಶತಶತ ನಮನ್ || ಪ ||

ದಾಸತಾ ಕೀ ಶೃಂಖಲಾ ಸೇ ಬದ್ಧಭಾರತ ಭೂಮಿ ಪ್ಯಾರೀ
ಲುಪ್ತ ಚಿತಿಧೃತಿ ಔರ ಕೃತಿ ಥೀ ಸುಪ್ತ ಸೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಮಾರೀ
ಸುಪ್ತಹಿಂದುರಾಷ್ಟ್ರಕೋ ಜಾಗೃತ ಕಿಯಾ ಬನ ರವಿಕಿರಣ್ || 1 ||

ಸಂಘಟನ ಕಾ ಮಂತ್ರ ಅಭಿನವ ಸಂಘ ಸುರ ಸರಿ ಕೋ ಬಹಾಕರ್
ಕೋಟಿ ಯುವಕೋಂ ಕೇ ಹೃದಯಮೇ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಕೋ ಜಗಾಕರ್
ಕರ ದಿಯಾ ಅರ್ಪಿತ ಸ್ವಯಂ ಕೋ ಮಾತೃಚರಣೋ ಮೇ ಮಗನ್ || 2 ||

ಆಪ ಕಾ ವಹ ಧನ್ಯ ಜೀವನ ಪ್ರೇರಣಾ ಹೈ ಬನ ಗಯೀ
ಕೋಟಿಶಃ ಹಿಂದು ಜನೋಂ ಕೀ ಸಾಧನಾ ಹೈ ಬನ ಗಯೀ
ಮಾತೃ ಭೂ ಪರ ಹೋ ಸಮರ್ಪಿತ ಏಕ ಹೈ ಬಸ ಯಹ ರಟನ್ || 3 ||

ಹರ ನಗರ ಹರ ಗ್ರಾಮ ಮೇ ನವ ಚೇತನಾ ಕಾ ದೀಪ ಜಲತಾ
ಹರ ಹೃದಯ ಕೋ ಕರ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಸಂಘಟನ ಕಾ ರಾಗ ಭರತಾ
ಹೋ ರಹಾ ಸಾಕಾರ ಹೈ ವಹ ಕಲ್ಪನಾ ಸಾಕ್ಷೀ ಗಗನ್ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code