ಆಗುವಾ ಬೀರೆಂದ್ರ ದಲ ಆಗುವಾ ಆಗುವಾ (ಅಸ್ಸಾಮಿ)

ಆಗುವಾ ಬೀರೆಂದ್ರ ದಲ ಆಗುವಾ ಆಗುವಾ
ಬೀರ ದರ್ಪೇ ರಣಶೀಂಡಾ ಬಜೋವಾ ಬಜೋವಾ      || ಪ ||

ಹೋವಾ ಸಬೆ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಪಾರ್ಥ, ಬೃಕೋದರ, ಕರ್ಣ
ಲಾಚಿತ ಶಿವಾಜೀರ ದರೇ ಹೃದಯ ಸಜೋವಾ          || 1 ||

ಧಮಜ್ಞಯುದ್ಧೇ ಆಗಬಾಢಾ, ತಾಲೆ ತಾಲೆ ಖೋಜ ಧರಾ
ಖೋಜರ ಭರತ ಮಹೀಮಂಡಲ ಕಂಪೋವಾ          || 2 ||

ಬೀರ ಹಿಯಾ ನಾಚಿ ಉಠೇ ರಣ ಭೂಮಿ ಪಾಈ
ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಸಬ್ ಬಲಾ ಆಗುವಾಯಿ           || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code