ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂಚ್ಯಾ ಮನಿ ಜಾಗವೂ (ಮರಾಠಿ)

ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂಚ್ಯಾ ಮನಿ ಜಾಗವೂ ಶುಭ ಚೇತನಾ ಏಕತೇಚಿ ಭಾವನಾ || ಪ || ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ದ್ರಾವಿಡಿ ವಾ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವಾ ಗುರ್ಜಿರೀ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಿರಾಜತೀ ಭಾಷಾ ಜರೀ ಜಿ ಹ್ವೆವರೀ ಪರಿ ಅಂತರೀ ಸುರಭಾರತೀ ತೀ ಪೂಜ್ಯ ಸರ್ವಾ ಆಪಣಾ       || 1 || ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧ ಜಿನೇಂದ್ರ ನಾನಕ ಬಸವ ನಾಯನ್ಮಾರ ತೇ ಚೈತನ್ಯ ಶಂಕರದೇವ ಜ್ಯಾಂಚೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಭಿನ್ನ ತೇ ಪರಿ ಪುಣ್ಯಶೀಲ ಚರಿತ್ರ ತ್ಯಾಂಚೆ ಪೂಜ್ಯ […]

Read More

ಚಲಾ ರಂ ಉಠಾ ರಂ ಶೆತಕರೀ ದಾದಾ ಕಾಮಕರೀ ದಾದಾ (ಮರಾಠಿ)

ಚಲಾ ರಂ ಉಠಾ ರಂ ಶೆತಕರೀ ದಾದಾ ಕಾಮಕರೀ ದಾದಾ          || ಪ || ಭಾರತಮಾತಾ ಆಪುಲೀ ಆಯಿ ಸಾಪಾಚಾ ವಿಳಖಾ ಪಡಲಾಯ ಪಾಯ ಗರುಡ ಹೋನ ಸೊಡವುಯಾ ತಿಜಲಾ ಚಲಾಃ                    || 1 || ಭಗವಾ ಝೆಂಡಾ ಆಜ ಆಮುಚಾ ರಂಗ ತಯೊಚಾ ಫಿಕ್ಕಾ ಪಡಲಾ ರಕ್ತಾಚ್ಯಾ ರಂಗಾನೆ ರಂಗವುಯಾ ತ್ಯಾಲಾ ಚಲಾಃ        […]

Read More

ಆ ಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ ಅಖಂಡ ಭಾರತ (ಮರಾಠಿ)

ಆ ಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಶೋಭತ ರಾಹೋ ಏತ್ಯಾನೆ ಮಿಳೋ ಪ್ರೇರಣಾ ಅಖಿಲ ಜಗಾಲಾ ದಿವ್ಯ ವಿವೇಕ ವಿಚಾರಾನೆ      || ಪ || ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಕುಠೇಹಿ ವಸೆ ಧರ್ಮ – ಪಂಥ ಹೇ ವಿವಿಧ ಜರೀ ಧ್ವಜ ಡೌಲಾನೆ ಘಡಕತ ರಾಹೊ ಸಮರಸತೇಚ್ಯಾ ರಥಾವರೀ ಹೃತ್ಕಮಲಾಂಚಿ ಗುಂಫೂ ಮಾಲಾ ಬಂಧುತ್ವಾಚ್ಯಾ ಧಾಗ್ಯಾನೆ ಮಿಳೋ ಪ್ರೇರಣಾ…..                          […]

Read More

ಆಮ್ಹಿ ಗಡ್ಯಾ ಡೊಂಗರಚ್ಯಾ ರಹಾಣಾರ (ಮರಾಠಿ)

ಆಮ್ಹಿ ಗಡ್ಯಾ ಡೊಂಗರಚ್ಯಾ ರಹಾಣಾರ ಚಾಕರ ಶಿವಬಾಚೆ ಹೋನಾರ        || ಪ || ನಿಶಾಣ ಭಗವೆ ಭೂವರ ಫಡಕೆ ಶತ್ರೂಚೆ ಮಗ ಕಾಳಿಜ ಧಡಕೆ ಮಾವಳೆ ಆಮ್ಹೀಚ ಲಢಣಾರ        || 1 || ತಾನಾಜಿ ತೋ ವೀರಚ ಮೋಠಾ ಲಢತಾ ಲಢತಾ ಪಡಲಾ ಪಠ್ಠಾ ಪರಿ ನಾಹಿ ಧೀರಚ ಸೊಡನಾರ       || 2 || ಧನಾಜಿ ಜಾಧವ ರಣಾತ ದಿಸತಾ ಶತ್ರು ಪಳೆ ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬ […]

Read More

ಆಮ್ಹಿ ಬೀ ಫಡಲೋ ತುಮ್ಹಿ ಬೀ ಫಡಾಂನಾ   (ಮರಾಠಿ)

ಆಮ್ಹಿ ಬೀ ಫಡಲೋ ತುಮ್ಹಿ ಬೀ ಫಡಾಂನಾ                || ಪ || ಸದ್ಗುರುಚ್ಯಾ ಸಂಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಬಿಘಡಲಾ ಶಿಷ್ಯ ಬಿಘಡಲಾ ಸದ್ಗುರುಚೀ ಝಾಲಾ      || 1 || ಪರಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೆ ಲೋಹ ಬಿಘಡಲೆ ಲೋಹ ಬಿಘಡಲೆ ಸುವರ್ಣಚೀ ಝಾಲೇ     || 2 || ಸಾಗರಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೆ ನದೀ ಬಿಘಡಲಿ ನದೀ ಬಿಘಡಲಿ ಸಾಗರಚೀ ಝಾಲೀ         || 3 || […]

Read More

ಅಪುಲ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಾವರೀ (ಮರಾಠಿ)

ಅಪುಲ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಾವರೀ ಅಸೂ ದೇ ದೃಷ್ಟಿ ತುಝೀ ರೇ ಪುರೀ || ಪ || ಪ್ರವಾಸ ಕರತಾ ಆಯುಷ್ಯಾಚಾ ಮಾರ್ಗೀ ತವ ರೇ ಬಾಗ ಬಗೀಚಾ ಸುಗಂಧ ಆಣಿಕ ರಂಗ ಫುಲಾಂಚಾ ಭುರಳ ಪಾಡಿತೀ ಜರೀ ಅಸೂ ದೇ ದೃಷ್ಟಿ ತುಝೀ ರೇ ಪುರೀ || 1 || ಅಸಂಖ್ಯ ಪರ್ವತ ತುಝ್ಯಾ ಭೋವತೀ ಅಥಾಂಗ ದರ್ಯಾ ಜರೀ ಖವಳತೀ ತನು ಥರಾರುನೀ ಜರೀ ಟಾಕಿತೀ ಧೀರ ಧರೀ ರೇ ಅಂತರೀ ಅಸೂ ದೇ ದೃಷ್ಟಿ ತುಝೀ […]

Read More

ಹಾ ಅಖಂಡ ನಂದಾದೀಪ (ಮರಾಠಿ)

ಹಾ ಅಖಂಡ ನಂದಾದೀಪ ಜಳಣಾರ ಸತತ ಜಳಣಾರ ಹಾ ಅಸಾಚ ತೇವತ ಜಗತೀ ನಿಜ ಪ್ರಕಾಶ ನಿತ ದೇಣಾರ || ಪ || ಜಳತ ಜಳತ ಜರಿ ಆತ್ಮ ನಾಶ ಹೋ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತಾ ಹೀ ಘೋರ ನಿರಾಶಾ ತಮ ವಿನಾಶ ಹೋ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತರೀ ರಾಹೀ ಹಾ ಪ್ರದೀಪ್ತ ನಂದಾದೀಪ ಅವನೀಸ ಪ್ರಕಾಶವಿಣಾರ || 1 || ಚಿರಕಾಲ ಜಳತ ಅಸಣೇ ಇತರಾಸ ಹೋ ಚೇತವಿಣೇ ಹೇ ಕಾರ್ಯ ಸತತ ಕರಣೇ ದಶದಿಶಾ ಪ್ರಕಾಶವಿಣೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ […]

Read More

ಆಸೇತು ಪರ್ವತ ಉಚಂಬಳಲಾ ಸ್ವದೇಶ (`ವೀರದೀಕ್ಷೆ’) ರಚನೆ – ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೀರ ಸಾವರ್‍ಕರ್ (ಮರಾಠಿ)

ಆಸೇತು ಪರ್ವತ ಉಚಂಬಳಲಾ ಸ್ವದೇಶ ವೀರಾಕೃತೀ ಧರಿತ ಟಾಕುನಿ ದೀನವೇಷ | ಭಕ್ತಾಚಿ ಯಾ ರಘುಪದೀ ಝುಲತಾತಿ ಝುಂಡೀ ಜಾಜ್ವಲ್ಯ ಹೋ ಯಹಿ ಹುತಾಶನ ಯಜ್ಞಕುಂಡೀ || 1 || ತೋ ಯಜ್ಞಸಿದ್ಧ ಕರಣ್ಯಾಸ್ತವ ಉಗ್ರದೀಕ್ಷಾ ಜೇ ಘೇತಿ ಯೇಇತೈತತ್ಕೃತಿಚೀ ಪರೀಕ್ಷಾ | ವಿಶ್ವಾಚಿ ಯಾ ಅಖಿಲ ಮಂಗಲ ಧಾರಣಾಲಾ ಬೋಲಾ ಅಸೇ ಕವಣ ಭಕ್ಷ್ಯ ಹುತಾಶನಾಲಾ || 2 || ಆಮಂತ್ರಣ ಪ್ರಭು ರಘೂತ್ತಮ ಸೋಡಿತಾ ಹೇ ದಿವ್ಯಾರ್ಥ ದೇವ ಅಮುಚೇ ಕುಲ ಸಜ್ಜ ಆಹೇ […]

Read More

ಮಂತ್ರ ಛೋಟಾ ತಂತ್ರ ಸೋಪೆ (ಮರಾಠಿ)

ಮಂತ್ರ ಛೋಟಾ ತಂತ್ರ ಸೋಪೆ ಪರೀಯಶಸ್ವಿ ಠರಲೇತೇ ರೀತ ಸಾಧಿ ಶಿಸ್ತ ಬಾಂಧಿ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪಕ ಉಭರೀತೆ || ಪ || ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಮವುನಿ ಭವತಿ ಜಾಗೃತ ಕರಣೇ ತಯಾಪ್ರತಿ ಮನಾ ತ ಪ್ರೀತಿ ಹೃದಯೀ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ತರಣೇ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ || 1 || ಅಸೋತ ಜಾತೀ ನಾತೀಗೋತಿ ನಸೇ ತಯಾಂಚಿ ಅಮಾಕ್ಷಿತಿ ನಕೋಚ ಕೀರ್ತಿ ನಕೋ ಪಾವತಿ ಸಂಘಟನೇ ಯೇ ಶಕ್ತಿ || 2 || ಹಿಂದೂ ಅವಘಾ ಬಂಧು ಬಂಧು ಭಾರತ ಭೂಚಾ […]

Read More

ಸ್ನೇಹಸೂತ್ರ ಹೇ ಕರೀ ಧರಾವೆ (ಮರಾಠಿ)

ಸ್ನೇಹಸೂತ್ರ ಹೇ ಕರೀ ಧರಾವೆ ಸಂಘಟನೇಲಾ ಹೃದಯ ವಹಾಮೇ || ಪ || ಬಂಧುತ್ವಾಚೆ ವಿಸ್ಮøತ ನಾತೇ ಹೃದಯೀ ಅಮುಚ್ಯಾ ಆಜ ಜಾಗತೆ ತೇಚ ನಿರಂತರ ಜಗವಾಯಾತೆ ಶ್ರದ್ಧೇಚೇ ವರದಾನ ಮಿಳಾವೇ || 1 || ಮಣಿ ಬಂದಾವರ ಜರ ಹೇ ಕಂಕಣ ತರ ಹೃದಯಾತಿಲ ಉಜಳೆ ಕಣಕಣ ನೈರಾಶ್ಯಾಚಾ ತಿಮಿರ ಝಗಾರುನ ತೇಜೋಮಯ ಮನಮಂದಿರ ವ್ಹಾವೇ || 2 || ಅಖಂಡನಿಷ್ಠಾ ದೃಢ ಅನುಶಾಸನ ಪ್ರಬಲ ಸಂಯಮಿತ ಘಡವಿಲ ಜೀವನ ಸಹಜ ಕಂಠೇತರಿ ಘಡತಾ ಸ್ಪಂದನ […]

Read More