ಉಣರುಹ ಉಣರುಹ ಹೈಂದವ ಜನತೇ (ಮಲಯಾಳಮ್)

ಉಣರುಹ ಉಣರುಹ ಹೈಂದವ ಜನತೇ ಪಣಿಯುಹ ಮಹಿಮಕಲರ್ನೊರು ರಾಷ್ಟ್ರಂ ನಮ್ಮುಡೇ ಭಾರತ ಮಾವಿಚರಿತ್ರಂ ವೇಣ್ಮ ನಿರಂಜ ವೆಲಿಚ್ಚಂ ವೀಶಾನ್ || ಪ || ಸಾಗರ ವೀಚಿಕಲತಿಕುತು ಕತ್ತಾಲ್ ಯಾಗ ಧರಿತ್ರೀ ತೃಣ್ಪಾದಂಗಗಳ್ ಭಕ್ತ್ಯಾವನ್ನಿತ ಕಷುಕೀಟುನ್ನೂ ಮುಕ್ತಿ ಲಭಿಕ್ಕುವತಿನ್ನಾಯ ನಿತ್ಯಂ || 1 || ನಿಣಮೋಷುಕೀಟಿನ ರಣಭೂಮಿ ಕಲಿಲ್ ಚುಣಯೋಟು ರಿಪುಕುಲ ನಿಧನಂ ತ್ರೇಯ್ಯುಂ ವೀರತ ಪೇರುಕಿ ನ ರಜಪುತ್ರೋಜ್ವಲ ಪಾರಂಪರ್ಯಂ ಚಿಂತಿಕ್ಕೊನಾಂ || 2 || ಅಲವಟ್ಟೀಟಿತ ಸಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಯಾ ಪುಲಕಿತ ಸೈಂಧವ ಗಂಗಾ ತಟಕಂ ಸಾಗರ […]

Read More